Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Procedury

 

Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile – podstawowe procedury postępowania

Lista kontrolna z ustawy o Standardach Ochrony Małoletnich

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna – MONITORING OGÓLNA

Procedury bezpieczeństwa

PROCEDURY
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2
ul. Roosevelta 38A 64-920 Piła
Podstawa prawna:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
 2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 265, poz.2572)
 5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz.674 ze zm.)
 6. Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 6 poz. 69)
 7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r. Nr 10, poz.96.z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222)
 8. Prawo o ruchu drogowym – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 90 ze zm.)
 9. Statut Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile

PROCEDURA MYCIA ZABAWEK W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PILE
(KORONAWIRUS-COVID-19)

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)
  oraz
 • Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r.
 1. Zabawki, których powierzchnie nadają się do umycia, po każdorazowym użyciu przez dziecko, myjemy gorącą wodą i detergentem, dobrze spłukujemy. Następnie dezynfekujemy. Czynności wykonujemy w łazience przy każdej sali.
 2. Elementy duże: autka, piłki po każdorazowym użyciu przez dziecko myjemy i przecieramy płynem do dezynfekcji.
 3. Korzystając z detergentów i środków dezynfekujących należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu.
 4. Przy środkach dezynfekcyjnych zwracać uwagę na czas potrzebny do dokonania dezynfekcji przedmiotu lub pomieszczenia, aby środek dezynfekcyjny zdążył wywietrzeć i dzieci nie były narażone na jego wdychanie.

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI NA PLACU ZABAW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PILE
(KORONAWIRUS-COVID-19)

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)
  oraz
 • Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r.
 1. Przed wyjściem dzieci na dwór, dokonany jest przegląd stanu technicznego placu zabaw przez woźnego.
 2. Dzieci przebywające wraz z opiekunami na placu zabaw powinni zachować minimalna odległość między sobą – 2 m.
 3. Dzieci nie mogą zbliżać się do siebie.
 4. W trakcie pobytu na placu zabaw dzieci nie korzystają z piaskownic.
 5. Na placu zabaw przebywa jedna grupa dzieci z opiekunami.
 6. Grupy zmieniają się po 30 minutach nie kontaktując się ze sobą.

PROCEDURA POBYTU DZIECKA W ŁAZIENCE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PILE
(KORONAWIRUS-COVID-19)

 1. Nauczyciel uczy dzieci mycia rąk po posiłkach, zabawach, zabiegach higienicznych (korzystanie z toalety).
 2. W łazience musi wisieć instrukcja mycia i dezynfekcji rąk.
 3. Dzieci korzystają z ręczników papierowych.
 4. Nie myjemy zębów w okresie pandemii.
 5. Opiekun, który wykonuje czynności higieniczne przy dzieciach powinien być w masce ochronnej, rękawiczkach.
 6. W łazience znajduje się kosz na odpady.
 7. Po wykonaniu czynności higienicznych u dziecka należy zdjąć przyłbicę. Rękawiczki wg zaleceń zdjąć i wyrzucić je do wyznaczonego pojemnika.
 8. Przyłbica musi być umyta i zdezynfekowana.
 9. W łazience dzieci przebywają z opiekunem. Nie mogą one zbliżać się do siebie na odległość nie mniejszą niż 2 metry.
 10. Po każdorazowym skorzystaniu z sanitariatów przez dzieci niezwłocznie je dezynfekujemy.
 11. Po zakończonej toalecie i wyjściu ostatniego dziecka z łazienki umyć i zdezynfekować całe wyposażenie: umywalki, baterie, parapety, sanitariaty i posadzki. Pomieszczenie wywietrzyć.

PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECKA W GRUPIE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 PILE
(KORONAWIRUS-COVID-19)

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)
  oraz
 • Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r.
 1. Na sali może przebywać 25 dzieci.
 2. Do jednej grupy są przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 3. Dziecko po przyjściu na salę zostaje pod dozorem opiekuna, który ustala zabawy i zajęcia z nimi.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 1.5 m kw.
 5. W sali, w której przebywają dzieci nie może być dywanów, zabawek, przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 6. W trakcie zajęć używamy zabawek, które można myć i dezynfekować.
 7. Po zakończonej zabawie dziecka, zabawkę myjemy i dezynfekujemy.
 8. Opiekunowie pilnują, aby dzieci nie wkładały zabawek do buzi.
 9. Opiekun pilnuje, aby dzieci bawiły się oddalone od siebie.
 10. Przy zabawie przy stolikach odstęp dzieci od siebie musi wynosić nie mniej niż 2 metry.
 11. Po każdej zabawie stoliki są myte i dezynfekowane.
 12. Opiekun uczy dzieci mycia rączek: przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po zabawach i powrocie z placu zabaw.
 13. Opiekunowie co 1 godzinę lub w razie potrzeby wietrzą sale.
 14. Posiłki dzieci spożywają przy stolikach z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 2 metry.
 15. Opiekunowie po posiłkach myją stoliki, krzesełka i wietrzą salę.
 16. Opiekunowie muszą zachować odległość między sobą minimum 1,5 metra.
 17. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi i opiekunami.
 18. Naczynia po posiłku zostają zawiezione do zmywaka.

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2 W PILE
(KORONAWIRUS-COVID-19)

Opracowano na podstawie:

 • Ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 02 marca 2020 r. (Dz. U. z 7 marca 2020 r. poz. 374)
  oraz
 • Rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r.
 1. Osoba nakładająca posiłki musi umyć i zdezynfekować ręce, ubrać fartuch ochronny.
 2. Posiłki są przysłane windą lub przewożone zdezynfekowanym wózkiem kuchennym.
 3. Woźna nakłada posiłki na talerze i podaje do stolików, przy których siedzą dzieci z zachowaniem odstępów (min. 2 metry).
 4. Przed posiłkami dzieci myją ręce.
 5. Pod odejściu dzieci od stolików, myjemy gorącą wodą i detergentem oraz dezynfekujemy blaty stolików, krzesełka i podłogę. Należy wywietrzyć pomieszczenie.
 6. Po zakończonym posiłku talerze należy oczyścić z resztek pokarmowych. Następnie wywieść do kuchni (zmywalni naczyń).

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2
(KORONAWIRUS-COVID-19)

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola w czasie epidemii COVID-19 ponoszą rodzice i opiekunowie.
 2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko z przedszkola muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci z przedszkola. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich. Przed wejściem do przedszkola zobowiązane są zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu do budynku.
 4. W czasie epidemii rodzice powinni wskazać jedną osobę stale przyprowadzającą i odbierającą dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków i innych osób powyżej 60 roku życia ani starszego rodzeństwa.
 6. Dyrektor przedszkola może, w porozumieniu z rodzicami, wyznaczyć godziny (od… do…), w których poszczególni rodzice będą przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola, by zapobiec przebywaniu w pomieszaniu przedszkola zbyt dużej liczby osób.
 7. Rodzice lub upoważniona przez nich osoba zobowiązane są przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w czasie zgodnym z ustalonym i zaakceptowanym przez nich wcześniej harmonogramem.
 8. Dyrektor przedszkola wyznaczy miejsce (np. główne wejście do przedszkola), w którym rodzice przekazują dziecko pod opiekę nauczyciela lub odbierają dziecko z przedszkola.
 9. W szatni przedszkolnej w jednym czasie nie może przebywać więcej niż 2 rodziców z dzieckiem oraz nauczyciel pełniący tam dyżur.
 10. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi.
 11. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do przedszkola różnych przedmiotów. Nauczyciel odbierający dziecko od rodziców jest upoważniony do kontroli czy dziecko nie przyniosło do przedszkola prywatnych zabawek lub innych przedmiotów.
 12. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka z przedszkola powinny być wykonywane sprawnie i szybko.
 13. Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są opuścić teren przedszkola niezwłocznie po przejęciu nad dzieckiem opieki.
 14. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 15. Rodzice powinni zwracać uwagę na stan zdrowia dzieci przed wyjściem z domu i nie przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeśli pojawiły się objawy chorobowe stwarzające podejrzenie zakażenia koronawirusem (kaszel, kichanie, gorączka, ogólne złe samopoczucie).
 16. Rodzice nie mogą przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 17. Nauczyciel ma prawo odmówić osobie niepełnoletniej odebrania dziecka z przedszkola. O swojej decyzji powinien niezwłocznie powiadomić rodziców.
 18. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu przedszkolu wszystkim dzieciom nauczyciel odmawia przyjęcia do przedszkola dziecka, u którego widać objawy infekcji.
 19. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada osoba dyżurująca.
 20. Od momentu wejścia dziecka do sali pełną odpowiedzialność za nie ponosi nauczyciel opiekujący się oddziałem.
 21. Nauczyciele zobowiązani są sprawować opiekę nad dziećmi od chwili przejęcia dziecka od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej przez nich osobie.
 22. Nauczyciele opiekujący się dziećmi muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania w budynku przedszkola.
 23. Dyrektor przedszkola może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia codziennie temperatury wszystkim dzieciom o wyznaczonej godzinie. Jeśli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37 stopnia, rodzice muszą je odebrać z przedszkola.
 24. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do przedszkola, jeśli przedłożą informację od lekarza potwierdzającą zakończenie leczenia, stwierdzającą, że dziecko jest zdrowe i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych dzieci i pracowników przedszkola.
 25. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, takich jak: duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C) kaszel, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 26. W przypadku podejrzenia o zakażenie wirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora przedszkola, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

W Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile obowiązują następujące procedury:

I. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

II. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

IV. PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

V. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

VI. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

VII. PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

VIII. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki.

W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Procedury wchodzą w życie z dniem 01 września 2011 r.

I PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali lub powierzane są osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko ( zabawki i przedmioty) – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 10. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż pięć dni oraz chorobą zakaźną, rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia, oraz potwierdzające możliwość przebywania dziecka w grupie rówieśniczej.
 11. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00 lub w dowolnym czasie (jeżeli wystąpi wyjątkowa sytuacja), po uprzednim poinformowaniu nauczycielki lub referentki o późniejszym przybyciu dziecka.
 12. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy.
 13. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
 14. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 15. Jeśli okaże się, że dane są niezgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 16. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 17. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 18. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
 19. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 10, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 20. Upoważnienie zawiera zapis: „Od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.
 21. Rodzice/prawni opiekunowie powinni odebrać dziecko z przedszkola do godziny zadeklarowanej w umowie, którą zawarł z przedszkolem.

II PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

III PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
  • podjąć decyzję o oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów do momentu odbioru dziecka z przedszkola,
  • zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

IV PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. W sytuacji, kiedy oboje rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

V PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

Nauczyciel:

 1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
 3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
 4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

 1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
 2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
 3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

 1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.
 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
 4. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
 5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

 1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 2. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
  • zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
  • wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
  • powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
  • na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku leku i nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

VII PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

 • wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
 • przestrzega wymogu, aby zabawy organizowane były zgodnie z Regulaminem Placu Zabaw umieszczonym w głównym wejściu budynku przedszkolnego oraz bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego,
 • nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.

W przypadku organizowania wycieczki:

Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

 • zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych,
 • sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
 • zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
 • na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje jedna osoba na 15 dzieci,
 • na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba na 10 dzieci,
 • dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
 • zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
 • czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników,
 • w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania,
 • bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych,
 • nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

 • znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
 • stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
 • dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
 • przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
 • zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
 • przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach,
 • zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

W przypadku wyjścia na spacer:

 • nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie spacerów i wycieczek,
 • zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,
 • zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
 • idzie zawsze od strony ulicy,
 • dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
 • stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

VIII PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
  • mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia,
  • znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
  • umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego,
  • w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Pile.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z Procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu 29.08.2011 r, rodzice /opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola w dniu 29.08.2011 r.
  Potwierdzenia stanowią – podpisy pracowników w księdze zarządzeń oraz listy z podpisami rodziców.
 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
 3. Procedury obowiązują od dnia 01 września 2011 r.
Skip to content