Publiczne Przedszkole nr 2 w Pile

Koło taneczne

 

Program koła tanecznego „Roztańczone przedszkolaki”

Prowadzące: Magdalena Toksidis, Anna Rudnicka

WSTĘP

Dziecko już od najwcześniejszych lat odczuwa dużą potrzebę ruchu. Jedną z form wyrażania ruchu jest taniec, poprzez który dzieci uczą się wyrażać emocje, rozwijanie się fizycznie oraz są świetną okazją do zabawy. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom ciała, oraz uwrażliwiania na tempo muzyki, poruszanie się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Tak więc jak widać to ogromna okazja dziecka zarówno do odprężenia się w sposób aktywny, ale także poprawia regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych.

Taniec wykształca w dziecku rozmaite umiejętności m. in. szybkiej orientacji, skupiania uwagi, przestrzeganie ładu i porządku, samodzielności, gdy dziecko musi zapamiętać poszczególne zmiany zachodzące w układach tanecznych. Uwrażliwiania i estetyki, a przede wszystkim dzieci rozwijają swoje indywidualne zdolności. Dodatkowo wyrabia w dziecku pozytywne cechy, zwiększa u dzieci większą pewność siebie, gdyż nauczony taniec dzieci chętnie chcą zaprezentować na różnych uroczystościach przedszkolnych.

PLAN KÓŁKA TANECZNEGO ZAWIERA:

 • WSTĘP
 • CELE
 • METODY REALIZACJI
 • FORMY REALIZACJI
 • TREŚCI REALIZACJI
 • PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
 • EFEKTY KOŃCOWE DZIAŁAŃ KÓŁKA

CELE KSZTAŁCENIA:

Cele ogólne:

 • Wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci
 • Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • Rozwijanie dziecięcych uzdolnień
 • Kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych dziecka
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacji
 • Rozwijanie płynności i estetyki
 • Rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością
 • Tworzenie różnorodnych form tanecznych w układzie choreograficznym

CELE OPERACYJNE:

DZIECKO:

 • Poznaje układy taneczne i je zapamiętuje
 • Potrafi współpracować w grupie
 • Kształci umiejętność poczucia rytmu i swobody ruchu
 • Prawidło reaguje na sygnały muzyczne
 • Jest aktywne i chętnie uczestniczy w zajęciach
 • Wyrabia pewność siebie, akceptację siebie samego
 • Potrafi odtworzyć kroki i figury, które składają się na wybrany taniec
 • Kształci wrażliwość estetyczną
 • Nabywa umiejętności szybkiej orientacji, decyzji i uwagi
 • Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola w trakcie występów artystycznych

METODY REALIZACJI

 • Metoda syntetyczna – nauczanie całościowe, zestawów mniejszych elementów i na koniec większych zestawów, motywów muzyczno-ruchowych
 • Metoda analityczna – nauczanie fragmentaryczne, częściowe pewnych określonych całości muzyczno-ruchowych. Po opanowaniu fragmentów, łączenie ich w większe zestawy ruchowe
 • Metoda mieszana (kompleksowa) w nauczaniu większych zestawów muzyczno-ruchowych, dążenie do ich opanowania całościowego ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych elementów.
 • Metoda ćwiczeń utrwalających
 • Metody oglądowe – pokaz, przykład
 • Metody słowne- rozmowa, instrukcja słowna

FORMY I TREŚCI REALIZACJI

 • Ćwiczenia słuchowe, improwizacje ruchowe z muzyką
 • Ćwiczenia taneczne pojedynczo i parami w różnych ustawieniach: w kole, rzędzie, szeregach
 • Ćwiczenia rytmiczne ( marsze, biegi, podskoki w takt muzyki, reagowanie na zmianę dynamiki i tempa)
 • Ćwiczenia zmierzające do nauki kroków tanecznych i układów
 • Opracowywanie figur i układów tanecznych do znanych piosenek i utworów muzycznych
 • Ćwiczenia inhibicyjno- incytacyjne świadome pobudzanie i hamowanie reakcji ruchowych poprzez polecenia słowne, sygnałów występujących nieregularnie, w narastającym tempie
 • Ćwiczenia dynamiczne zmiana dynamiki poprzez spostrzeganie i reagowanie ruchem
 • Ćwiczenia agogiczne – natychmiastowe reagowanie na zauważone zmiany agogiki
 • Ćwiczenia artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych

OPIS OSIĄGNIĘĆ DZIECKA:

 • Potrafi rozpoznać i zatańczyć podstawowe kroki i figury taneczne charakterystyczne dla danego rodzaju tańca
 • Umie wykorzystać płynność i celowość ruchów z użyciem przyborów np. chusta, pompony itp.
 • Przeżywa radość i satysfakcję z aktywnego uczestnictwa w tańcu
 • Porusza się estetycznie
 • Zwiększenie koordynacji ruchowej, refleksu, zwinności, zręczności, poczucia rytmu
 • Dbanie o prawidłową postawę ciała, sprężystą sylwetkę
 • Satysfakcja z własnej sprawności, odwaga, aktywności sportowej, rekreacyjnej
 • Diagnozowanie własnej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych
 • Wykonywanie układów tanecznych do choreografii
 • Wspólne tworzenie części i całych układów tanecznych
 • Zwiększenie aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjno-sportowym
 • Tworzy inscenizację ruchową do piosenek

KORZYŚCI DLA DZIECKA:

 • Przezwyciężenie nieśmiałości
 • Wyzwalanie radości tworzenia
 • Rozwój umiejętności rytmiczno-ruchowych i tanecznych
 • Wyrażanie swojej kreatywności poprzez różnorodną
 • Rozładowanie energii podczas tańca
 • Rozwój zainteresowania sztuką, muzyką i aktywnością ruchową
 • Rozwój i doskonalenie pamięci i koncentracji uwagi

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW:

 • Systematyczna praca na zajęciach
 • Określanie czynności wychowanka i ich zakresu
 • Rozwijanie talentów tanecznych
 • Staranne wykonywanie wszystkich ćwiczeń
 • Prezentowanie osiągnięć w przedszkolu i środowisku
 • Odtwarzanie ruchów z pokazu nauczyciela
 • Promocja przedszkola na przedszkolnej stronie internetowej
 • Gromadzenie zdjęć, płyt CD
 • Kontrolowanie i korygowanie wyników pracy
 • Wysuwanie sugestii, wyrażanie aprobaty i dezaprobaty, nagradzanie

Program skierowany do nauczycieli przedszkola, którzy odkryli rozwój talentu tanecznego w swoich wychowankach.

Treści programu będą realizowane raz w tygodniu w formie godzinnych nieodpłatnych zajęć dodatkowych.

Program obejmuje jeden etap edukacyjny – przedszkole i dzieci 5 i 6 letnie.

LITERATURA:

 • Kużmińska O., Aeorobic. Taniec i gimnastyka, SiT, Warszawa 1985
 • Kużmińska O., Taniec w teorii i praktyce. AWF Poznań 2002
 • Młodzikowska M., Bednarzowa B., Tańce- rytm, ruch, muzyka. Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1983
 • Wieczysty M., Tańczyć może każdy, PWM, Warszawa 1986
 • Wieman M., Tańce i zabawy ze śpiewem, PZWS, Warszawa 1961
Skip to content